Osrednja stranKaj je nrb?Naročnik raziskaveIzvajalec raziskaveOpis raziskaveOmniviewJavno dostopni podatkiProdajna ponudbaStrokovni prispevkiNovice
 
 
IZVRŠNI ODBOR - IO SP NRB

Izvršni odbor (IO) je izvršilni organ Sveta pristopnikov (SP). Imenuje ga Svet pristopnikov s kvalificirano večino. Mandatno obdobje Izvršnega odbora je od dneva imenovanja do konca razpisnega obdobja projekta NRB (do 31.12.2008).

IO ima pet članov, ki jih Svetu pristopnikov v imenovanje predlagajo Pristopniki. Predsednik IO je hkrati tudi član IO in SP.

IO vodi projekt NRB med dvema sejama SP in izvršuje sklepe SP ter druge naloge in obveznosti, določene s Pogodbo o pristopu k NRB, Pravilnikom o delovanju sveta pristopnikov in drugih organov NRB in drugimi splošnimi akti in sklepi organov projekta NRB in SOZ.

IO ima naslednje naloge in pristojnosti:

  • oblikovanje predlogov aktov in sprememb aktov in pravilnikov projekta NRB
  • priprava pogodbe z Izvajalcem NRB
  • nadzor nad finančnim poslovanjem projekta NRB
  • nadzor nad izvajanjem NRB
  • sodelovanje z Izvajalcem NRB
  • sklicevanje sej sveta pristopnikov
  • pripravo predlogov dnevnega reda sej SP in predlogov sklepov SP
  • pripravo finančnih načrtov in zaključnih računov projekta NRB
  • nadziranje delovanje drugih organov projekta NRB
  • uresničevanje drugih nalog, določenih s Pogodbo o pristopu k projektu NRB, Pravilnikom o delovanju sveta pristopnikov in drugih organov NRB in drugimi splošnimi akti in sklepi organov projekta NRB in SOZ.

Delo IO SP NRB vodi predsednik IO.

Predsednika Izvršnega odbora imenuje Svet pristopnikov s kvalificirano večino. Predsednik IO je imenovan za mandatno obdobje najmanj enega leta in največ za mandatno obdobje IO SP. Predsednik IO je za svoje delo odgovoren Svetu pristopnikov.

Člani izvršnega odbora:

Člane IO SPN NRB 2006 - 2008 bo imenoval SP na prvi seji v razpisnem obdobju 2006 - 2008